کدام احکام قابل تجدیدنظرخواهی هستند؟

کدام احکام قابل تجدیدنظرخواهی هستند؟

✅طبق ماده ۳۳۱آ.د.م
احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد :
الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.
ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج – حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

0

خــیارات و احڪام آن

خــیارات و احڪام آن:
خیار حقی است ڪه برای طرفین معامله یڪی از آنها و شخص ثالث ایجاد می شود تا بموجب آن بتوانند عقد لازم را فسخ ڪنند.

1⃣خیار مجلس
2⃣خیار حیوان
3⃣خیار شرط
4⃣خیار تأخیر ثمن
5⃣خیار رؤیت وتخلف وصف
6⃣خیار غبن
7⃣خیار عیب
8⃣خیار تدلیس
9⃣خیار تبعض صفقه
🔟خیار تخلف شرط

☀️خیار مجلس :
زمانی ڪه طرفین معامله مجلس عقد را ترڪ نڪرده اند و متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند ؛ لازم به توضیح است ڪه یڪی از طرفین معامله مجلس عقد را ترڪ ڪند اختیارحق فسخ ایجاد میشود ، مگراینڪه در قرارداد طرفین این حق را ازخود ساقط ڪنند . این خیار مختّص عقد بیع است .

☀️خیار حیوان :
این خیارنیز مختص عقد بیع است و: « اگر مبیع حیوان باشد خریدار تا 3 روز از زمان عقد اختیار فسخ معامله را دارد .»

☀️خیار تأخیر ثمن :
این خیار نیز مختّص عقدبیع است و به این معنی است ڪه هرگاه درعقدبیع براے پرداخت ثمن و یا تحویل و تسلیم مبیع اجل مشخص نشده باشد ، درصورتیڪه 3 روز از تاریخ عقد بیع بگذرد و دراین مدت ، نه بایع مبیع را تسلیم خریدار ڪند و نه خریدار تمام ثمن را بفروشنده بپردازد ، دراین صورت فقط بایع اختیارفسخ معامله را دارد . نڪته قابل توجه آنست ڪه اگر فروشنده مبیع را تسلیم ڪرده باشد ولی ثمن را دریافت نڪند دیگر بایع اختیار فسخ معامله را ندارد .

☀️خیار شرط :
اگر درقراردادی برای طرفین معامله یا شخص ثالث شرط شود ڪه درمدت معینی اختیار فسخ معامله را داشته باشند ، به چنین اختیارےخیار شرط گویند و آن عقد مثل عقد بیع ، بیع خیارےمیگویند

☀️خیار رؤیت و تخلف وصف :
اگر ڪسی مالی را رؤیت ڪند یا نمونه مال مورد خریداری را مثل برنج یا یڪ دستگاه ڪامپیوتر رؤیت ڪند و یا با اوصاف و صفت مشخصی خریداری ڪند و پس از تحویل متوجه بشود مال تحویل شده همانی ڪه رؤیت ڪرده بود نیست و یا آن اوصاف لازم را ندارد اینجا خیار رؤیت و تخلف وصف بوجود می آید .

☀️ خیار غبن :
غبن درلغت به معنی زیان و فریب و دراصطلاح حقوقی به معنای عدم تعادل ارزش مال مورد مبادله است .
هرگاه یڪی از طرفین معامله غبن فاحش داشته باشد یعنی در معامله مغبون شود به اندازه ای ڪه میزان ضرر و مغبونیت قابل تحمل نباشد طرف مغبون حق فسخ معامله را دارد ، ڪه به این خیار غبن می گویند

☀️ خیار عیب :
اگر بعداز معامله معلوم شود مبیع یا مورد معامله معیوب است ، خریدار اختیار دارد اینڪه معامله را فسخ ڪند و یا اینڪه آن را بپذیرد و مابه التفاوت قیمت صحیح و معیوب آنرا که اَرْش گویند ، از فروشنده بگیرد .نڪته قابل توجه آنڪه خیارعیب پس ازعلم به آن فورے است و بعلاوه زمانی براے خریدار خیار عیب ثابت میشود ڪه عیب در زمان معامله مخفی باشد ، تشخیص عیب با نظر “عرف” است .

☀️خیار تَدلیس :
به معنای فریب طرف معامله است ، تدلیس عبارتست از عملیاتی ڪه موجب فریب طرف معامله شود ؛ تدلیس دارای دورڪن است : رڪن اول عملیات و هراقدام عملی یا گفتارے است و رڪن دوم فریب می باشد .

☀️خیار تَبعّض صفقه :
مفهوم لغوی صفقه عبارتست از دست روی دست زدن و مفهوم اصطلاحی آن همان عقدبیع میباشد ، البته صفقه درلغت عربی به معنی دست به هم زدن نیز میباشد ، چون سابقاً بین طرفین معامله معمول بوده ڪه وقتی می خواستند رضایت خود را نسبت به عقدی ڪه منعقد ڪرده اند اعلام ڪنند ، دست راست یڪدیگر را می گرفتند و به هم دست می دادند ؛ بهمین جهت بیع را صفقه گویند
خیار تبعّض صفقه حقی است ڪه قانونگذار به خریدار میدهد تا درصورتیڪه قسمتی از بیع باطل باشد بتواند آن قسمتی را ڪه صحیح است فسخ ڪند .

☀️خیار تخلف شرط :
احڪام خیار تخلف شرط در مواد 234 تا 245 ق.م ذڪر شده است ، یعنی همان شروط ، صفت و نتیجه است، یعنی تخلف از شرط فعل ، صفت یا نتیجه برای ڪسی در قرارداد به نفع وے وضع شده است ، حق فسخ ایجاد می ڪند .

0

عزل وکیل از طرف موکل

عزل وکیل از طرف موکل

✅طبق ماده ۳۷آ.د.م
اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد، مراتب را بايد به ‌دادگاه و وكيل معزول اطلاع دهد. عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت ‌جلسه قيد و به امضاي موكل برسد.

0

رسیدگی به شکایت از شهرداری در كدام مرجع امكانپذير است؟

رسیدگی به شکایت از شهرداری در كدام مرجع امكانپذير است؟

✅شکایات و دعاوی علیه شهرداری یا شهردار و پرسنل و مأموران شهرداری تحت عنوان تخریب یا تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب یا تجاوز، در دادگاه‌های عمومی قابل رسیدگی است و تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، به عمل خواهد آمد.

◀️لازم به ذکر است برای شکایت از شهرداری مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد مگر اینکه متضرر یا ذی‌نفع قصد ابطال مصوبه شهرداری را داشته باشد.

0

مجازات سرقت

مجازات سرقت
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔴سرقت در حقوق کیفری به گرفتن غیر قانونی مال دیگران بدون رضایت آنها میگویند.

🔺سرقت مستوجب حد: که باید تمامی شرایط ماده ۱۹۷ قانون مدنی را داشته باشد.
🔺سرقت مستلزم تغزیر: تمام شرایط ماده ۱۹۷ را ندارد.

⚖️مجازات جرم سرقت👇🏻👇🏻👇🏻

⭕️چون جرم سرقت داری انواع مختلف میباشد لذا مجازات این جرم با توجه به نوع سرقت ارتکابی نیز متفاوت میباشد.

🔻مجازات جرم سرقت حدی در دفعه اول قطع چهار انگشت دست راست.

🔻مجازات سرقت تعزیری
1⃣مجازات سرقتهای مسلحانه سه ماه تا ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق میباشد.

2⃣ سرقت مسلحانه گروهی در شب حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه دارد.
3⃣سرقت مسلحانه از بانک ها، صرافیها یا جواهر فروشیها حبس ابد دارد.

4⃣مجازات راهزنی یا سرقت در راه ها و خیابان ها سه تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق دارد.
5⃣ سرقت از موزه ها یا امکان مذهبی و تاریخی یک تا پنج سال حبس دارد.

6⃣سرقت وسایل و تاسیسات بهربرداری آب، برق، گاز و غیره یک تا پنج سال حبس دارد.
7⃣ کیف زنی یا جیب بری یک تا بنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد.

8⃣سرقت از محل تصادف خودروها یا مناطق حادثه زده یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاقدارد.
9⃣ سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب، برق، گاز،تلفن علاوه بر جبران خسارت وارده حبس تا سه سال محکوم میگردد.

0⃣1⃣ سرقت اسحله و مهمات متعلق به دولت توسط فرد نظامی دوتا ده سال حبس دارد.
1⃣1⃣ سرقت ساده چنانچه سرقتی فاقد هریک از مواد فوق نباشد سارق به سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد.

0

جزوات جامعه شناسی جنایی و جرمشناسی

جامعه‌شناسی_کیفری_دانشگاه_تهران

جامعه_شناسی_کیفری_دروه_دکتری

جامعه_شناسی_جنایی_دوره_کارشناسی

جامعه_شناسی_جنایی_دوره_کارشناسی

حقوق_کیفری_عمومی_اقدامات_و_کیفر

سیاست_جنایی_دوره_دکتری

جرم_شناسی_بزه_کاری_زنان_و_روسپیگری

جرم_شناسی_نظریه_ها

جرمشناسی

جرم_شناسی_تروریسم_دوره_کارشناسی

جرم_شناسی_سیاست_کیفری

جرم_شناسی_کلیات_دوره_کارشناسی

جرم_شناسی_قتل_سرقت_مواد_مخدر

جرم_شناسی_بزه_کاری_اقتصادی_حقوق

جرم_شناسی_پیش_گیری_دوره_دکتری

جرم_شناسی_پیشگیری_دوره_کارشناسی

جرم_شناسی_تجربی_دوره_کارشناسی ارشد

جرم_شناسی_کنترل_اجتماعی_جرم

 

www.voicelaw.ir
09124667931
09396941377
فایل صوتی حقوق

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

فایل صوتی حقوق کاربردی – معاونت و مشارکت در جرم حمل، نگهداری، خرید و فروش مواد مخدر

فایل صوتی حقوق کاربردی – معاونت و مشارکت در جرم حمل، نگهداری، خرید و فروش مواد مخدر

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

فایل صوتی حقوق کاربردی

جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها

  فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377
6+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

فایل صوتی حقوق کاربردی – بررسی آیین نامه های جدید قانون بیمه اجباری شخص ثالث

فایل صوتی حقوق کاربردی – بررسی آیین نامه های جدید قانون بیمه اجباری شخص ثالث

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

فایل صوتی حقوق کاربردی – ادله اثبات دعوی در امور کیفری

فایل صوتی حقوق کاربردی – ادله اثبات دعوی در امور کیفری

فایل صوتی حقوق تدریس از کارشناسی تا دکتری
فایل های صوتی تدریس امادگی ازمون های وکالت و قضاوت و سردفتری
09124667931
09396941377

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

لیست نهایی نفرات پذیرفته شده در آزمون وکالت سال ۱۳۹۶

لیست کانونهای وکلای دادگستری که  نسبت به اعلام لیست نهایی نفرات پذیرفته شده در آزمون_وکالت سال ۱۳۹۶ اقدام کرده اند.

▪️ جهت مشاهده نتایج قطعی بر روی لینک مربوطه وارد شوید یا برای ورود به لینک ادرس ان را روی نوار ادرس کپی کنید

کانون وکلای دادگستری لرستان
https://goo.gl/SxNnTW

کانون وکلای دادگستری البرز
https://goo.gl/L1zeUR

‏‎کانون وکلای دادگستری قزوین
https://goo.gl/d5Tysa

کانون وکلای دادگستری همدان
https://goo.gl/BqHhw3

کانون وکلای دادگستری مازندران
https://goo.gl/7bt5Dd

کانون وکلای دادگستری کرمان
https://goo.gl/FeS33w

کانون وکلای دادگستری خراسان
https://goo.gl/ahDKoP

کانون وکلای دادگستری زنجان
https://goo.gl/NKwqiY

کانون وکلای دادگستری قم
https://goo.gl/6b41wQ

کانون وکلای دادگستری اردبیل
https://goo.gl/btdGVa

کانون وکلای دادگستری مرکز
https://goo.gl/rGD5VA

 

0