مواردی كه می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد

مواردی كه می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

🔻اعتیاد زیان آور به الكل، مواد مخدر، قمار
🔻اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
🔻ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشكی قانونی
🔻سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشاء، تكدی‌گری، قاچاق
🔻تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

✍️در صورت وجود موارد فوق، پدر یا مادری که حضانت طفل را بر عهده دارد اگر مشمول موارد فوق شده باشد با حکم دادگاه صلاحیتش سلب و فرزند از وی گرفته می‎شود.

1+

۱۰مرور نکته طلایی حوق تجارت

نکته۱: تاریخ توقف تاریخ وقفه در ادای دیون است و محدودیتی ندارد و می‌تواند یک ماه یا یک سال یا ۱۰ سال قبل از تاریخ رسیدگی دادگاه باشد و طلبکاران می‌توانند نظر خود را راجع به این تاریخ بیان کنند و وفق ماده ۵۳۸ ق.ت پس از انقضای مدتی که برای تشخیص و تصدیق طلب طلبکاران تعیین می‌شود دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکاران راجع به تعیین تاریخ توقف قبول نمی شود.

?نکته۲: اگر ورشکستگی راجع به تاجر متوفی باشد و دادگاه تاریخی را جهت توقف اعلام نکرده باشد، تاریخ فوت، تاریخ توقف محسوب می‌شود.

?نکته۳: اعلام توقف از سوی ورثه ی تاجر و طلبکاران و دادستان اختیاری است اما از سوی خود تاجر، اجباری است.

?نکته۴: وفق قانون تاجر باید ظرف سه روز از توقف، توقف خود را به دادگاه اعلام و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود شامل تقویم کلیه اموال و قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. ضمانت اجرای تخلف از این حکم، می‌تواند منجر به صدور حکم ورشکستگی شود (ورشکستگی به تقصیر اختیاری= دادگاه مخیر به محکوم نمودن تاجر به ورشکستگی به تقصیر می‌شود).

?نکته۵: در مورد شرکت‌ها این وظیفه بر عهده ی مدیران شرکت است. توجه کنید که این اعلام ماهیتاً اقرار نیست بلکه برعکس ممکن است بر اساس سوء نیت تاجر، اظهار به امری باشد که به نفع خود و به ضرر دیگری (یعنی طلبکاران) باشد در نتیجه دلیل قطعی نیست و دادگاه باید دقیقا بررسی کند.

?نکته۶: وفق ماده ۱۴۵ ق.آ.د.م در صورتی که خواهان دعوای مدنی از اتباع بیگانه باشد باید به درخواست خوانده ایرانی تأمین مناسب بسپارد ولی در خصوص دعوای علیه متوقف به استناد بند ۵ همان ماده چنین الزامی وجود ندارد و خوانده ی دعوای توقف-تاجر ایرانی- نمی تواند از خواهان تبعه خارجه- طلبکار- درخواست تأمین اتباع بیگانه کند.

?نکته۷: وفق مواد ۲۱ و ۲۲ ق.آ.د.م دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه حقوقیِ محل اقامت تاجر است و در مورد شرکت‌ها مرکز اصلی شرکت ملاک است.

?نکته۸: دادخواست از سوی طلبکارران، به طرفیت تاجر طرح می‌شود و اگر تاجر وفق وظیفه قانونی خود اقدام به اعلام توقف نموده باشد باید دعوا را به طرفیت طلبکاران و دادستان طرح کند.

?نکته۹: این دعوا غیرمالی است. پس هزینه طرح دعوا معادل ۵۰ هزار ریال می‌باشد.

?نکته۱۰: وفق ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری و همچنین قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیست.

0

دیه لب

دیه لب
ماده ۳۹۱ : از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده ۳۹۲ : جنایتى که لب ها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است که حاکم آن را تعیین مى‌نماید .
ماده ۳۹۳ : جنایتى که موجب سست شدن لب ها بشود بطورى که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل مى باشد .
ماده ۳۹۴ : از بین بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث دیه دارد .
ماده ۳۹۵ : شکافتن یک یا دو لب بطورى که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .

 

0

مهلت پرداخت دیه در قانون:

مهلت پرداخت دیه در قانون:

✏️ دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

✏️ در این قسمت از مطالب مربوط به دیه،  مهلت پرداخت دیه را می‌خوانید:
 
✏️ بر اساس ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد.
 
الف- در عمد موجب دیه ظرف یک سال قمری
 ب- در شبه عمد ظرف دو سال قمری
پ- درخطای محض ظرف سه سال قمری
 
تبصره- هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام کند محکوم له مکلف به قبول آن است.
 
✏️ بر اساس ماده ۴۸۹ این قانون درجنایت خطای محض پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمدی ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
 
✏️ ماده ۴۹۰ این قانون در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
 
✏️ ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی یا منجی علیه برگرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

0

هتک حیثیت افراد در فضای مجازی:

هتک حیثیت افراد در فضای مجازی:

هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی ، اسرار دیگری را بدون رضایت وی، منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد‌ یا پس از تغییر و تحریف مبادرت به انتشار آن کند به نحوی که منجر به ضرر یا موجب هتک حیثیت وی شود به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال و جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در صورتی که تغییر و تحریف به صورت مستهجن باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم می شود.

0

انواع قرار دادهای پیمانکاری

انواع قرار دادهای پیمانکاری

۱-روش خود اجرا

در این روش کارفرما بوسیله امکانات خود، تکنولوژی، روشها و سایر عوامل مورد نیاز تحقق طرح (جمع آوری اطلاعات، طراحی، تدارکات، ساخت) را تامین می نماید

۲-روش متعارف (سه عاملی)

– در این روش کارفرما از طریق قراردادهای جداگانه با طراح یا مشاور و سازنده یا پیمانکار، پروژه را به اجرا در می آورد.
– در این روش ابتدا طراحی کامل شده و سپس از طریق مناقصه به یک یا چند شرکت پیمانکاری واگذار می گردد.
– در این روش مسئولیت هماهنگی و ریسک عدم هماهنگی بین طراحی و ساخت و راه اندازی پروژه به عهده کارفرما می باشد.

۳-روش مدیریت اجرا (چهار عاملی)

– این روش اجرا نوعی از سیستم متعارف (سه عاملی) می باشد که در آن کارفرما سازمان خارجی دیگری را جهت مدیریت پروژه به کار می گیرد
– وظیفه این نهاد مدیریت و کنترل پروژه و هماهنگی بین طرح و ساخت می باشد
– استفاده از این نهاد سبب کاهش مسئولیت و ریسک کارفرما می گردد

۴-روش طرح و ساخت (دو عاملی)

– در این روش کارفرما از طریق یک قرارداد واحد با طراح – سازنده، خدمات طراحی و ساخت پروژه را تحصیل می نماید.
– مسئولیت و ریسک کارفرما در این روش به حداقل می رسد و سازمان طراح – سازنده مسئولیت تمامی خدمات طراحی، تدارکات و ساخت پروژه را به عهده می گیرد.
– در این سیستم امکان انجام طرح و ساخت سریع به حداکثر می رسد.
– ریسک کارفرما در راه اندازی  پروژه محدود به مسئولیتی است که در مرحله مناقصه گذاری و یا مذاکره برای واگذاری قرار داد طرح و ساخت توسط کارفرما تولید شده است.

۵-روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)

در این روش تمامی خدمات طراحی، تدارک، ساخت، تامین مالی و بهره برداری از پروژه را یک واحد (معمولا پیمانکار ) تامین می نماید.این روش اجرا از روشهای جدید در واگذاری پیمان می باشد و برای اولین بار درقراردادساخت یک نیروگاه در کشور ترکیه از سوی دولت ترکیه مورد استفاده قرار گرفت.
– این روش عمدتا برای اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و زیر بنایی بکار گرفته می شود.
– سازمان سازنده، بهره برداری از پروژه را تا زمانی معین به عهده دارد.
– این مدت طبق قرار داد مالی برای باز پرداخت هزینه ها و حق الزحمه و سود پیمانکار تعیین شده است.

۶-روش طراحی،تدارک، ساخت EPC  یا  (کلید دردست )

در این روش کارفرما با یا بدون کمک مشاور ، محدوده کار ، استانداردهای مورد نظر و طرح کلی را تحت عنوان‌‌‌ « خواسته های کارفرما » همراه با دیگر مدارک مناقصه تهیه و سپس با برگزاری مناقصه ادامه طراحی و ساخت را بر عهده پیمانکار کلید گردان قرار می دهد. روش کلید در دست مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکار می‌گذارد بگونه‌ای که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می‌تواند بهره‌برداری از تأسیسات اجرا شده را آغاز نماید.

پیمانکار در این روش مسؤلیت کلیه کارهای مهندسی ( طراحی ) ، تدارک و ساخت را تا تکمیل و آماده بهره برداری شدن ، بر عهده دارد .

کارفرما خود نظارت کلی و کلان را بر روندانجام شدن کار عهده دارد . در صورت انتخاب مشاور بخشی از مسؤلیت های کارفرما با عنوان«نماینده کارفرما» بر عهده وی قرار می گیرد .

کلید در دست حد اعلای سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار است بعنوان یک قانون کلی: مسئولیت هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار رخ دهد بعهده پیمانکار خواهد بود.

نوع قیمت گذاری در این سیستم به صورت مبلغ مقطوع در نظر گرفته شده است .

0

مجازات خرید مال دزدی

مجازات خرید مال دزدی

مطابق ماده ۶۶٢ قانون مجازات اسلامی هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.
بنابراین علاوه بر شرعی نبودن خرید از سارقان، قانون نیز با کسانیکه اجناس دزدی را خریداری می کنند برخورد می کند .

0

وصیت نامه را در سه قالب می توان تنظیم نمود:

وصیت نامه را در سه قالب می توان تنظیم نمود:

⬅️ وصیت نامه رسمی:
سند رسمی است و در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود. اعتبار بالایی دارد و البته هزینه آن هم از دو نوع دیگر بیشتر است.

⬅️ وصیت نامه سری:
سند رسمی نیست و می تواند به خط هر کسی باشد، اما باید به امضا وصیت کننده برسد. حتما باید در اداره ثبت اسناد به امانت گذاشته شود.

⬅️ وصیتنامه خود نوشت:
سند رسمی نیست و توسط خود فرد نوشته می گردد و در صورتی معتبر است که تمام آن را وصیت کننده با خط خود نوشته، تاریخ (روز/ماه/سال) زده و امضا نموده باشد

0

چگونه میتوان دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟

چگونه میتوان دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟

یکی از دعاوی مطرح در محاکم قضایی، دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق است.
ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:
دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
چنانچه کسی مانع استفاده از حقوق قانونی‌تان در ملک شما شده است و به عبارت دیگر به شما اجازه نمی‌دهد که به عنوان مثال از زمین کشاورزی یا ملک مسکونی خود استفاده کنید، اما آن را در تصرف خود نگرفته باشد، ممانعت از حق کرده است و شما حق دارید نسبت به طرح این دعوی در محاکم اقدام کنید.
مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده کند  و استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.

تفاوت تصرف عدوانی و ممانعت از حق
باید به این نکته توجه داشت که در دعوی تصرف عدوانی، دیگری علاوه بر ممانعت از حق شما در استفاده از زمین، آن را در تصرف خود نیز نگه داشته است اما در این دعوی، فقط مانع استفاده از حق شما شده و آن را در تصرف نگرفته است.

لزوم سابقه تصرف و استفاده توسط خواهان
خواهان در دعوی ممانعت از حق باید اثبات کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف و مورد استفاده وی بوده و بدون رضایت او یا از راهی غیرقانونی از تصرف وی خارج شده است.
در دعوی ممانعت از حق، ارایه سند مالکیت، دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق است؛ مگر آن که طرف مقابل، سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگری ثابت کند.
دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان صادر می‌کند که به طور مقتضی احراز کند که خوانده، ملک را عدواناً تصرف کرده و مانع از حق استفاده خواهان شده یا در استفاده از این حق، مزاحمتی برای او ایجاد کرده است.

دعوی مزاحمت
قانونگذار در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای مزاحمت می‌گوید: دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است؛ بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

نکات مشترک رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق
نکته مشترک در سه دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، اثبات سابقه تصرف در گذشته است و نیز وجود سند مالکیت دلیل بر این امر (سابقه تصرف در گذشته) محسوب می‌شود.
نکته مشترک دیگر در هر سه دعوی فوق، اثبات این است که موضوع دعوا بدون رضایت متصرف اصلی یا از راهی غیرقانونی، از تصرف وی خارج شده است.

نکاتی درباره دعوای مزاحمت
در صورتی که دعوای مزاحمت، منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است، نباشد، مدعی نمی‌تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند کند، مگر آنکه در دعوی مزاحمت، مدعی‌علیه ادعا کند ذی‌حق در عملی است که موجب مزاحمت شده است. در این صورت مدعی می‌تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند کند.
به عنوان مثال
فردی علیه دیگری دعوی رفع مزاحمت اقامه می‌کند و مدعی است که  خوانده مانع از این می‌شود که آب به مزرعه‌ام ببرم. خوانده نیز در پاسخ می‌گوید که نهر ملک اختصاصی و شخصی من است و خواهان حق بردن آب به مزرعه‌اش را ندارد. با این حال خواهان منکر می‌شود و مالکیت و اختصاصی بودن نهر خوانده را رد می‌کند و خود مدعی مالکیت نهر می‌شود.در چنین مواردی، منشأ دعوی رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است، در این صورت است که خوانده می‌تواند از خواهان رفع مزاحمت را درخواست کند که بر مالکیت خود نسبت به نهر سوگند یاد کند.

0

مسائل مالی، اسناد تجاری، املاک و اراضی و مسایل شرکت ها

مسائل مالی، اسناد تجاری، املاک و اراضی و مسایل شرکت ها

تأثیر وجود محل در صورت ورشکستگی

تئوری انتقال محل در قانون تجارت ایران پذیرفته نشده است.
در نتیجه مالکیت تاجر ورشکسته تا زمان سررسید بر وجه سند باقی است و چون پس از اعلام حکم ورشکستگی تمامی اموال وی بر اساس اصل تساوی طلبکاران میان طلبکاران به نحو غرمایی تقسیم می‌گردد صاحب سند برای دریافت حصه ی خود داخل در غرما می‌شود اما در کشورهایی که انتقال محل پذیرفته شده است، صاحب سند تجاری وارد در غرما نمی شود و تمام وجه آن را دریافت می‌کند.

0

شرایطی که بیمه شده تامین اجتماعی، با آن می تواند، کمک هزینه ازدواج دریافت کند، عبارت است از:

شرایطی که بیمه شده تامین اجتماعی، با آن می تواند، کمک هزینه ازدواج دریافت کند، عبارت است از:

۱⃣ اولین ازدواج باشد.

۲⃣ عقد ازدواج دائم باشد و در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.

۳⃣ در تاریخ ثبت ازداوج، رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

۴⃣ بیمه شده در ۵ سال پیش از ازدواج، حداقل، حق بیمه ۷۲۰ روز را، به شعب تامین اجتماعی پرداخت کرده باشد.

*⃣ در صورتی که عروس و داماد هر دو مشمول شرایط فوق باشند، به هر دو کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

1+

برای اجرای برگ جلب سیار الزامی به حضور در کلانتری نیست

برای اجرای برگ جلب سیار الزامی به حضور در کلانتری نیست

?جانشین پلیس پیشگیری ناجا، گفت: دارندگان برگ جلب سیار، برای اجرای برگ جلب، الزامی به حضور در کلانتری‌ها ندارند.
?سردار معصوم بیگی گفت: دارندگان برگ جلب سیار برای اجرای برگ جلب الزامی ندارند به کلانتری ها مراجعه یا هدایت شوند و برای تسهیل و بهبود خدمات انتظامی به مردم این موضوع به کلانتری ها و پاسگاه های سراسر کشور ابلاغ شده است.
?وی افزود: ماده ۱۸۴ آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد برگ جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ظابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب نمایند.
?جانشین پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: علاوه بر آن تبصره ۲ ماده مذکور مبین آن است که در صورت ضرورت بازپرس می تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوطه، متهم را جلب و تحویل دهند.
?سردار معصوم بیگی گفت: ضروری است در این گونه موارد ماموران بر اساس اعلام شاکی و تماس با ۱۱۰ به محل اعزام و با رعایت مقررات و راهنمایی شاکی پرونده، نسبت به جلب متهم اقدام نمایند.
?وی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه برگ جلب سیار نیازمند اقدام در سایر حوزه های قضائی صادر کننده حکم جلب باشد،‌ ضابطان می بایست با نظر دادستان حوزه مربوطه و کسب نیابت قضائی اقدام به جلب متهم نمایند.

2+