ساعت تدریس مجموعه بسته اول

  فایل ها صوتی با پسوندmp3 و  کیفیت عالی بوده قابل پخش در تمامی دستگاه های پخش صوتی و تصویری می باشد

مجموعه اول

همراه با اصلاحات

www.voicelaw.ir

فهرست تدریس

 

عنـــوان

منبــــــع

مؤلــف

زمان تدریس

ملاحظـات

۱

حقوق تجارت۱

تجار و اعمال تجاری

دکتر ربیعا اسکینی

۱۴:۴۰:۵۵

کامل

۲

حقوق تجارت۲

شرکتهای تجاری۱ (به استثناء شرکتهای سهامی)

دکتر ربیعا اسکینی

۱۸:۲۵:۵۰

کامل

۳

حقوق تجارت۲

شرکتهای تجاری۲ (شرکتهای سهامی)

دکتر ربیعا اسکینی

۹:۳۶:۳۰

ناقص

۴

حقوق تجارت۳

برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک

دکتر ربیعا اسکینی

۴۶:۳۰:۰۱

کامل

۵

حقوق تجارت۴

ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته

دکتر ربیعا اسکینی

۳۰:۰۷:۲۶

کامل

۶

حقوق مدنی۱

اشخاص و اموال

دکتر حسین صفایی

۷:۰۹:۱۸

کامل

۷

حقوق مدنی۲

اموال و مالکیت

دکتر ناصر کاتوزیان

۳۳:۲۴:۵۰

کامل

۸

حقوق مدنی۳و۴

قراردادـ ایقاع – الزمات خارج از قرارداد

 

دکتر ناصر کاتوزیان

۷۲:۲۲:۳۸

کامل

۹

حقوق مدنی۶

درسهایی از عقود معین (۱)

دکتر ناصر کاتوزیان

۴۵:۱۹:۴۰

کامل

۱۰

حقوق مدنی۷

درسهایی از عقود معین (۲)

دکتر ناصر کاتوزیان

۳۶:۴۸:۱۴

کامل

۱۱

حقوق مدنی۸

شفعه، وصیت، ارث

دکتر ناصر کاتوزیان

۳۲:۵۴:۰۵

کامل

۱۲

آئین دادرسی مدنی۱

جلد اول کتاب آئین دادرسی مدنی- دوره پیشرفته

دکتر عبدالله شمس

۵۴:۵۹:۵۲

کامل

۱۳

آئین دادرسی مدنی۲

جلد دوم کتاب آئین دادرسی مدنی- دوره پیشرفته

دکتر عبدالله شمس

۶۵:۱۳:۳۳

کامل

۱۴

آئین دادرسی مدنی۳

جلد سوم کتاب آئین دادرسی مدنی- دوره پیشرفته

دکتر عبدالله شمس

۲۴:۲۵:۴۲

موضوعی

۱۵

اصول فقه۱

کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی ازص۳۳ تاص۱۴۴

دکتر ابوالحسن محمدی

۱۷:۳۳:۲۸

کامل

۱۶

اصول فقه۲

کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی از ص۱۶۹ تا آخر

دکتر ابوالحسن محمدی

۱۱:۴۶:۲۱

موضوعی

تغییرات

منبع

مولف زمان  ملاحضات

۱۸

آئین دادرسی کیفری

دو سری تدریس

قانون ایین دادرسی کیفری جدید

۵۵:۲۵:۱۱

کامل

۱۹

حقوق جزای عمومی

دو سری تدریس

قانون مجازات اسلامی ۹۲

بیش  از ۲۰ ساعت

کامل

۲۰

حقوق جزای اختصاصی ۱ و ۲ و ۳

 تدریس از کتاب اقای دکتر میر محمد صادقی – و قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ و تعزیرات ۷۵

کتاب اقای دکتر میر محمد صادقی و تعزیرات سال ۱۳۷۵

بیش از ۸۰ساعت

    کامل

تدریس متون فقه (لمعه دمشقیه)

ردیف

عنوان

زمان تدریس

ملاحظات

ردیف

عنوان

زمان تدریس

ملاحظات

۱

قضاوت

۲:۵۳:۳۸

کامل

۱۳

مضاربه

۰:۲۵:۳۸

کامل

۲

شهادات

۱:۱۰:۴۶

کامل

۱۴

ودیعه

۰:۵۵:۰۶

کامل

۳

وقف

۰:۲۱:۲۶

کامل

۱۵

عاریه

۰:۳۳:۱۲

کامل

۴

متاجر

۴:۲۲:۳۱

کامل

۱۶

اجاره

۱:۱۵:۲۱

کامل

۵

دین

۱:۰۴:۰۰

کامل

۱۷

وکالت

۱:۱۷:۵۹

کامل

۶

رهن

۲:۰۹:۳۵

کامل

۱۸

شفعه

۱:۰۶:۰۶

کامل

۷

حجر

۱:۰۳:۲۴

کامل

۱۹

جعاله

۱:۱۷:۱۵

کامل

۸

ضمان

۰:۳۵:۵۲

کامل

۲۰

وصیت

۲:۴۵:۳۵

کامل

۹

حواله

۰:۲۲:۲۷

کامل

۲۱

نکاح

۱:۵۴:۵۱

کامل

۱۰

کفالت

۰:۵۰:۰۹

کامل

۲۲

حدود

۸:۰۶:۱۷

کامل

۱۱

صلح

۱:۰۶:۳۸

کامل

۲۳

قصاص

۲:۳۲:۱۰

کامل

۱۲

شرکت

۰:۲۷:۰۹

کامل

 

 

 

 

 

+ تدریس مدنی  ۴و ۵ + تدریس حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۹۲ + متون حقوقی و  ایین دادرسی کیفری جدید

 

متون فقه از متن لمعه و متون حقوقی از کتاب

A LEVEL AND AS LEVEL LAW و law texts

 

********الوعده وفا**********

مجموعه های جدید نیز اماده شد

ادرس: استان البرز (کرج) رجائی شهر خیابان ازادی خیابان ششم غربی(شهید جریان)فاز۲ پلاک ۳۱

۰۲۶٫۳۴۴۲۱۸۲۶

۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱

۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷

 

به همراه جزوات و نمونه سوالات رایگان

1+