حقوق مدنی رمزنگاری شده

حقوق مدنی رمزنگاری شده:

🔹در حقوق مدنی ۴ خیار که با حرف “ت” شروع می شود، قابل اسقاط نیستند، حتی اگر در قرارداد و در نزد متعاملین کلیه خیارات ساقط شده باشند یا به اصطلاح امروزی اسقاط کافه خیارات شده باشد:

✔️تدلیس
✔️تفلیس
✔️تعذّر تسلیم
✔️تخلف وصف*
________
*پاورقی: در مورد خیار تخلف وصف، اسقاط آن زمانی اثر ندارد که تعیین مورد معامله در قرارداد با توصیف انجام شده باشد.

4+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

با توجه به بند د ماده ۳۳۲ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین« که قابل تجدیدنظر است» چه زمانی توسط محاکم صادر میشود ؟؟؟

✅#سوال

با توجه به بند د ماده ۳۳۲ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین« که قابل تجدیدنظر است» چه زمانی توسط محاکم صادر میشود ؟؟؟

✅#پاسخ

اگرچه قانونگذار «قرارعدم اهلیت» یکی از طرفین را طبق ماده مطروحه در آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر دانسته، اما چنین قراری اصلا وجود ندارد .

زیرا اگر «خوانده» فاقد اهلیت باشد دادرسی تا معرفی ولی یا قیم متوقف میشود

اگر«خواهان» فاقد اهلیت باشد قرار رد دعوی صادر میشود

همچنین در صورت زوال اهلیت در «جریان دادرسی» صرفا رسیدگی تا تعیین قیم متوقف می شود

ولی در هیچیک از فروض قرار عدم اهلیت صادر نمی شود .

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar

اخطار استحضاری

درآیین دادرسی مدنی ((اخطار استحضاری)) چیست ؟

 اگر دادخواستی که فاقد شرایط اساسی است توسط دفتر کل به اشتباه پذیرفته شود وظیفه دادگاه در این خصوص چیست؟؟؟؟

✅ #پاسخ 🔰🔰🔰

⚠️شرایط اساسی دادخواست ⬇️

1⃣ تنظیم دادخواست به شکل کتبی
2⃣ تنظیم آن بر روی برگ مخصوص چاپی
3⃣ به زبان فارسی
4⃣ داشتن امضا یا اثر انگشت

⚠️ برای عدم وجود این شرایط اساسی مذکور در قانون، ضمانت اجرا پیش بینی نشده است.
❗️🔅 اما ⬅️ تکلیف دادخواستی که فاقد این شرایط باشد

❌اصلا قابل پذیرش و ثبت نیست❌

⚠️ حال چنانچه اشتباها این ((برگه)) ثبت و به شعبه ارجاع شود (مدیر)دفتر شعبه مرجوع الیه جهت استحضار خواهان به وی اخطار میکند که دادخواست را تکمیل و جایگزین کند

⭕️ نکته مهم ⬅️ در صورت عدم تکمیل دادخواست : دادخواست ((بلااقدام)) بایگانی میشود یعنی در این خصوص حتی *قرار رد دادخواست صادر نمیشود*

 چرا؟؟؟

⚠️ چون برگه ای که به دادگاه تقدیم شده فاقد شرایط اساسی دادخواست بوده و فی الواقع اصلا دادخواست تلقی نمی شود.

1+