دلالے

دلالے

دلالے از مشاغلے است ڪه در قانون تجارت به رسمیت شناختہ شده است. مواد 335 به بعد قانون تجارت به بحث دلالی می پردازد.

📖طبق تعریف ماده 335 قانون تجارت، دلال ڪسی است ڪه واسطہ انجام معامله اے مے شود و یا براے ڪسی ڪه مے خواهد معاملہ اے انجام دهد، طرف معاملہ پیدا مے ‌ڪند و براے انجام این ڪارها اجرت (دستمزد) دریافت مے ڪند.

💢نمونه بارز دلالان طبق تعریف قانون تجارت، مشاوران املاڪ هستند.
_____________________________
⚖️تڪالیف قانونے دلال عبارت است از:

1⃣مطلع ڪردن طرفین معاملہ از جزئیات معاملہ (حتے اگر دلالے را فقط برای یڪی از طرفین انجام دهد، باید هر دو طرف را مطلع ڪند)

2⃣نگهدارے نمونه ڪالا

3⃣امڪان دلالے براے چند نفر بطور هم زمان تنها به شرط مطلع ڪردن همہ آنها از این موضوع وجود دارد

4⃣دلال مجاز به دریافت مبلغ معاملہ متعلق به طرفین، پرداخت بدهے معاملہ ڪنندگان و به اجرا گذاشتن تعهدات ایشان نیست، مگر این ڪه در این سہ مورد اجازه نامہ مخصوص داشتہ باشد.

————————————–
📚حق العمل ڪارے

حق العمل ڪاری نیز مانند دلالے از مشاغلے است ڪه در قانون تجارت به رسمیت شناختہ شده است. مواد 357 به بعد قانون تجارت به بحث حق العمل ڪاری مے پردازد.

📖طبق تعریف ماده 357 قانون تجارت، حق‌العمل ڪار ڪسی است ڪه به اسم خود ولے به حساب شخص دیگر، معاملاتے انجام مے دهد و در مقابل این ڪار، حق‌العمل یا همان اجرت دریافت مے ‌دارد.

______________________________
🌀تفاوت حق العمل ڪاری با دلالے

دلال به نام دیگران و به حساب آنان معاملہ می ڪند و تنها واسطہ معاملہ است؛ در حالے ڪه حق العمل ڪار، با این ڪه به حساب دیگران معاملہ مے ڪند و خودش سرمایہ گذار نیست، اما خودش طرف معاملہ قرار مے گیرد و معاملہ را انجام مے دهد در نهایت، وجوهے ڪه از معاملہ به دست آورده و یا چیزے ڪه از معاملہ حاصل شده را در اختیار آمر (ڪارفرما) مے گذارد و از او تنها دستمزد مے گیرد.

0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *