ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری استان های استان همدان – قم – کرمان – گلستان -بوشهر – زنجان – لرستان – البرز – چهار محال بختیاری – قزوین -مرکز – مازنداران 96 همدان

ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری استان های  استان همدان – قم – کرمان – گلستان -بوشهر – زنجان – لرستان – البرز – چهار محال بختیاری – قزوین -مرکز – مازنداران 96

همدان   50

قم   30

گلستان   45

بوشهر   40

زنچان    36

لرستان 45

البرز    100

چهارمحال بختیاری 12

کرمان   50

خوزستان     75

قزوین     50

مازندران      60

مرکز    1100

 

 تعیین ظرفیت پذیرش تعداد کارآموزان وکالت آزمون سال 96 ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ کانون مرکز ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری البرز 96 ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری بوشهر 96 ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری چهار مجال 96 ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری خوزستان 96 ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری قزوین ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری لرستان 96 ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری مازندران 96 ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری مرکز 96 ظرفیت پذیرش کانون وکلای دادگستری همدان 96 ظرفیت قبولی ازمون ورودی کانونوکلا بئوشهر 96 ظرفیت قبولی ازمون ورودی کانونوکلا خوزستان 96 ظرفیت قبولی ازمون ورودی کانونوکلا زنجان 96 ظرفیت قبولی ازمون ورودی کانونوکلا گلستان 96 ظرفیت قبولی ازمون ورودی کانونوکلا مرکز 96 ظرفیت قبولی ازمون ورودی کانونوکلا همدان 96 ظرفیت قبولی ازمون ورودی کانونوکلای ظرفیت کانون های وکلا 96 ظرفیت کانون وکالای مرکز 96 ظرفیت کانون وکلای استان البرز 96 ظرفیت کانون وکلای استان بوشهر 96 ظرفیت کانون وکلای استان خوزستان 96 ظرفیت کانون وکلای استان قزوین 96 ظرفیت کانون وکلای استان قم 96 ظرفیت کانون وکلای استان لرستان 96 ظرفیت کانون وکلای استان همدان 96 ظرفیت کانون وکلای البرز 96 ظرفیت کانون وکلای بوشهر 96 ظرفیت کانون وکلای چهار محال 96 ظرفیت کانون وکلای خوزستان 96 ظرفیت کانون وکلای زنجان ظرفیت کانون وکلای سسندج 96 ظرفیت کانون وکلای قزوین 96 ظرفیت کانون وکلای کرمانشاه 96 ظرفیت کانون وکلای گرگان 96 ظرفیت کانون وکلای گلستان 96 ظرفیت کانون وکلای مازندران 96 ظرفیت کانون وکلای مرکز 96 ظرفیت کانون وکلای همدان 96 ظرفیت کانونوکلای لرستان 96
0