کدام گزینه درخصوص رفع جهل ازمهریه صحیح است.

کدام گزینه درخصوص رفع جهل ازمهریه صحیح است.

۱-بایدمعین باشد ولی لازم نیست به تفصیل معلوم باشد

۲-بایدمعین وبه تفصیل معلوم باشد

۳-درنکاح موقت لازم است معلوم معین باشد ولی درنکاح دایم لازم نیست به تفصیل معلوم باشد

۴-درنکاح دایم لازم نیست معلوم معین باشد ولی درنکاح موقت لازم نیست به تفصیل معلوم باشد

گزینه دوماده۱۰۷۹ق م

1+

عقدنکاح دایمی بین خانم ساحل بامهراب صورت پذیرفته است اگرنزدیکی صورت بگیرد درفروض ذیل زن مستحق چه میزان مهریه است.

عقدنکاح دایمی بین خانم ساحل بامهراب صورت پذیرفته است اگرنزدیکی صورت بگیرد درفروض ذیل زن مستحق چه میزان مهریه است.. الف.یک عددشکلات ب.اگردراین عقدمهریه ای تعیین نشده باشد

۱-یک عددشکلات – هیچ

۲-یک عددشکلات – مهرالمثل

۳-مهرالمثل – مهرالمثل

۴-هیچ – هیچ

گزینه دو ماده۱۰۸۰و۱۰۸۲ق م

0

ضمن بیعی شرط شده است اگر خریدارثمن رانپردازد فروشنده حق فسخ داردخیارمذکور چه ماهیتی ووضعیتی دارد خیارمذکور.خیارتخلف ازشرط وصحیح است

ضمن بیعی شرط شده است اگر خریدارثمن رانپردازد فروشنده حق فسخ داردخیارمذکور چه ماهیتی ووضعیتی دارد…

۱-خیارمذکور.خیارتخلف ازشرط وصحیح است

۲-خیارمذکورتخلف ازشرط وباطل است

۳-خیارمذکورخیارشرط است وعدم تعیین مدت خللی به سمت ان نمیرساند

۴-خیارمذکورخیارشرط است وعدم تعین مدت ان باطل ومبطل بیع است

گزینه ۱ماده۴۰۱ ق م اگرشرط شود که درصورتی که یکی ازطرفین تعهدخودراانجام ندهدطرف دیگر حق فسخ داردخیارمذکورخیارتخلف ازشرط است نه خیارشرط.چراکه برای عدم انجام تعهدات ضمانت اجراتعیین شده است بنابراین لازم نیست مدت چنین خیاری ذکرشود.. توضیح خیارشرط که اشتباه نشه باخیارموردنظر ناظربه موردی است خیارشرط که دوطرف بدون اینکه نظر به تخلف ازمفادقراردادداشته باشند برای خود یاثالث شرط میکنند

1+

یکی از اسباب سقوط تعهدات که در ماده 264 ق.م بیان نشده، فوت متعهد در تعهد قائم به شخص است

سوال) تعهدی که به قید مباشرت متعهد باشد:

🔘الف) با وفای متعهد منتفی می شود.

🔘ب) با وفای متعهدله منتفی می شود.

🔘ج) از استثناهای قاعده ی قائم مقامی است.

🔘د) گزینه های «الف» و «ب»

پاسخ :
گزینه (الف) صحیح است.
یکی از اسباب سقوط تعهدات که در ماده 264 ق.م بیان نشده، فوت متعهد در تعهد قائم به شخص است. تعهد قائم به شخص بعد از فوت متعهد از محل ترکه قابل اجرا نیست؛ در نتیجه، با فوت متعهد، تعهد، نوعا غیر قابل اجرا و ساقط می گردد.

0

اتلاف یعنی از بین بردن مال غیر، اعم از عین یا منفعت و یا حق. ولی در ماده 328 ق.م قلمرو اتلاف را صرفا شامل عین و منفعت دانسته است.

سوال) مطابق قانون مدنی کدام یک از موارد زیر مصداق اتلاف قرار میگیرد؟

🔘الف) فقط عین

🔘ب) عین، منفعت و یا حق

🔘ج) فقط حق عینی و عین

🔘د) عین یا منفعت

گزینه (د) صحیح است.
اتلاف یعنی از بین بردن مال غیر، اعم از عین یا منفعت و یا حق. ولی در ماده 328 ق.م قلمرو اتلاف را صرفا شامل عین و منفعت دانسته است.

0

اگر متبایعین در میزان ثمن معامله، اختلاف داشته باشند

سوال) اگر متبایعین در میزان ثمن معامله، اختلاف داشته باشند ….

🔘الف) بیع باطل است.

🔘ب) بیع با کمترین رقم، صحیح است.

🔘ج) بیع با بیشترین رقم، صحیح است.

🔘د) بیع صحیح است و ثمن با نظر کارشناس تعیین می شود.

پاسخ :
گزینه (ب) صحیح است.
هرگاه اشتغال ذمه ی شخص به دینی مسلم بوده اما در مبلغ آن اختلاف باشد، مطابق قاعده ی اصاله الاشتغال مبلغ کمتر که قدر متیقن است ثابت شده و نسبت به مبلغ مازاد، مطابق اصل برائت مشتری مبرا بوده و ذمه ی مشتری فقط مشغول به اقل می باشد.

0

تملک مال به متعدله

سوال) بنا به حکم قانون: «وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد، مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصأ هم اهلیت داشته باشد.» (ماده 269 ق.م) این ماده ناظر به فرضی است که موضوع تعهد ….. باشد.

🔘الف) تسلیم عین معین متعلق به متعدله

🔘ب) منحصرأ کلی فی الذمه

🔘ج) عین معین یا در حکم آن

🔘د) تملک مال به متعدله

پاسخ :
گزینه (د) صحیح است.
در فرضی که متعهد برای وفای به عهد باید عین معین متعلق به متعدله را به او تسلیم کند، اهلیت متعهد برای درستی وفای به عهد شرط نیست؛ با این توضیح دلیل نادرستی گزینه های (الف) و (ج) معلوم می شود، گزینه (ب) نیز به این دلیل نادرست است که اهلیت متعهد برای درستی وفای به عهد منحصر به فرضی نیست که باید مال کلی در ذمه تسلیم گردد؛ به عنوان مثال، اگر برای وفای به عهد متعهد ملزم به تملیک مالی با انعقاد بیع یا اجاره به متعهدله شده باشد، برای وفای به عهد اهلیت لازم برای انعقاد این عقود، شرط است.

0

امکان تهاتر

سوال) شخص «الف» تلویزیون متعلق به شخص «ب» را غصب کرده و شخص «ب» مبلغ یک میلیون ریال به شخص «الف» بدهکار است، در صورتی که تلویزیون یک میلیون ریال ارزش داشته باشد:

🔘الف) تهاتر قهرأ حاصل می شود.

🔘ب) تهاتر ممکن است.

🔘ج) امکان تهاتر در این حالت وجود ندارد.

🔘د) تهاتر در صورتی واقع می شود که سرسید دین حاصل و یا دین حال باشد.

پاسخ :
گزینه (ج) صحیح است
برای وقوع تهاتر، موضوع هر دو دین باید مال کلی باشد، در فرض مورد پرسش تعهد شخص «الف» در برابر شخص «ب» تسلیم عین تلویزیون غصب شده است؛ در نتیجه موضوع تعهد، تسلیم عین معین است، در مقابل، تعهد شخص «ب» در برابر شخص «الف» پرداخت یک میلیون تومان وجه نقد به صورت کلی است؛ بنابراین، این دو تعهد قابل تهاتر نیستند.

0

در هنگام طلاق شرط استحقاق زن به دریافت اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده عبارت است

سوال) در هنگام طلاق شرط استحقاق زن به دریافت اجرت المثل کارهایی که شرعا به عهده وی نبوده عبارت است از:

🔘الف) چنانچه زوجه کاری را به دستور زوج و یا عدم قصد تبرع انجام داده است.

🔘ب) هرگاه طلاق به دستور زوجه نباشد.

🔘ج) در صورتی که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

🔘د) جمع همه شرایط مندرج در بندهای 3،2،1

گزینه (د) صحیح است
به موجب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 و نیز تبصره الحاقی به ماده 336 ق.م مصوب 1385.

0

در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متعاملین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود

سوال) در عقد بیع کدام‌یک از موارد ذیل مانع از انتقال مبیع به مشتری است؟

🔘الف) وجود خیار فسخ برای یکی از متبایعین

🔘ب) موجل بودن مبیع

🔘ج) موجل بودن ثمن

🔘د) هیچ کدام

پاسخ :
گزینه (د) صحیح است.
طبق ماده 363 قانون مدنی: «در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متعاملین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تادیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود…»

0

ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در عقد اجاره چیست؟

سوال) ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل در عقد اجاره چیست؟

🔘الف) تخلف از شرط فعل برای مشروط له حق فسخ ایجاد می کند.

🔘ب) مشروط له می تواند الزام مشروئط علیه را به انجام فعل بخواهد.

🔘ج) مشروط له باید ابتدا الزام مشروط علیه را به انجام شرط تقاضا کند و در صورت عدم امکان الزام، حق فسخ دارد.

🔘د) مشروط له می تواند یا الزام مشروط علیه را به انجام شرط بخواهد یا بدون درخواست الزام، اجاره را فسخ کند.

پاسخ :
گزینه (د) صحیح است.
طبق ماده 496 قانون مدنی گزینه «د» صحیح است . گرچه در ماده 496 قانون مدنی به اختیار مشروط له شرط فعل مندرج در عقد اجاره‌ی اشیا، برای فسخ اجاره به محض تخلف مشروط‌علیه از انجام شرط تصریح شده، و از حق مشروط‌له برای الزام مشروط علیه به انجام شرط سخنی به میان نیامده است، طبق قاعده ی عام حاکم بر ضمانت اجرای شرط فعل موضوع ماده 237 قانون مدنی، مشروط‌له می تواند به جای فسخ عقد اجاره، الزام مشروط‌علیه به انجام شرط را از دادگاه بخواهد.

0

زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه ی مزبور، طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه ی نفقه نمایند

سوال) مطالبه ی نفقه ی ایام گذشته، چگونه است؟

🔘الف) نفقه ی زن قابل مطالبه است ولی نفقه اقارب قابل مطالبه نیست.

🔘ب) قابل مطالبه نیست.

🔘ج) نفقه ی زن قابل نیست ولی نفقه ی اقارب قابل مطالبه است.

🔘د) قابل مطالبه است

✅پاسخ :
گزینه (الف) صحیح است.
ماده 1206 قانون مدنی بیان می دارد: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه ی مزبور، طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه میتوانند مطالبه ی نفقه نمایند.»

0